Obtenció i Renovació de llicències

CARNET DE CONDUIR

Només t’has d’apropar al nostre centre amb el teu carnet de conduir i DNI o passaport. Et farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

LLICÈNCIA D'ARMES

Només t’has d’apropar al nostre centre amb el teu carnet de conduir i DNI o passaport. Et farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

PER I TÍTOLS NÀUTICS

Només t’has d’apropar al nostre centre amb el teu carnet de conduir i DNI o passaport. Et farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

RESERVA JA!

Contact Form Carnet CAT (#4)

RENOVACIÓ DEL CARNET DE CONDUIR

 

La legislació espanyola obliga a renovar el carnet de conduir un cop finalitzat el període de vigència.

¿QUÈ HEU DE FER?

 

Només t’has d’apropar al nostre centre amb el teu carnet de conduir i DNI o passaport. Et farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

 

 

Oferta reserva online: 60€ + taxes de trànsit*

A tenir en compte

 • Sin cita previa.
 • No necesitas traer fotografía.
 • Sales con un provisional, válido durante 180 días, y en unos días recibes el carnet en tu domicilio.
 • Puedes tramitar la renovación de tu carnet de conducir hasta 3 meses antes de su caducidad, sin perder fecha de vigéncia.
 • Nosotros nos encargamos de toda la tramitación para renovar tu carnet de conducir. Ya no es necesario que vayas a tráfico.

* Segons nova reglamentació, els ciutadans estrangers residents a Espanya, procedents d’algun país pertanyent a la UE, han de renovar el permís de conduir des del 19 de gener de 2015.

CIUTADANS ESPANYOLS

Quan he de renovar el carnet de conduir?

La legislació espanyola obliga a renovar el carnet de conduir un cop finalitzat el període de vigència.

Cada Permís de Conducció té un període de vigència (veure període de vigència).

La vigència dels permisos està condicionada al fet que el titular no hagi perdut totalment els seus punts i que mantingui els requisits exigits per atorgar-los.

Igualment, el període de vigència de les diverses classes de permís es pot reduir si, al temps de la seva concessió o de la pròrroga de la seva vigència, es comprova que el titular pateix malaltia o deficiència que, si bé de moment no impedeix aquella, és susceptible de agreujar-se.

Causes que impedeixen la renovació:

a) La privació per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors.

b) La intervenció; mesura cautelar o suspensió del permís o llicència, tant s’hagin acordat en via judicial o administrativa.

Quin és el període de vigència?

El permís de la classe B té un període de vigència de 10 anys fins a 65 anys. A partir dels 65 anys, la vigència és de 5 anys.

Els permisos de les classes BTP, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E: *Cinc anys mentre el seu titular no compleixi els 65 anys. *A partir dels 65 anys el període de vigència serà de tres anys.

Puc renovar el meu carnet si ja he caducat? I si ja fa molts anys?

El titular del permís o llicència la vigència del qual hagi caducat, podrà obtenir la pròrroga, i quedarà dispensat de realitzar les proves de control de coneixements i les de control d’aptituds i comportaments.

No importa quant de temps hagi transcorregut des de la seva caducitat.

Actualment és possible renovar-ho sense problemes i sense costos afegits.

Tinc problemes de visió i/o una malaltia crònica, puc renovar el meu permís de conduir?

Per suposat, però hauràs de portar un informe del teu metge o oftalmòleg que acrediti el teu estat de salut/visió.

* Segons nova regulació de finals 2014, i en consonància amb les directrius europees, cal que totes aquelles persones amb permís de conducció comunitari i residents a Espanya, renovin el seu permís de conducció a Espanya, en els casos següents:

a) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris que hagin caducat o propers a caducar.

b) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris indefinits o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 (AM, A1, A2, A, B i BE) o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), sempre que tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos anys des del 19 de gener de 2013, o anterior.

OBTENCIÓ DEL CARNET DE CONDUIR

 

Per obtenir el carnet de conduir, cal reunir les aptituds psicofísiques requerides en relació amb la classe de llicència que se sol·liciti.

Necessitaràs presentar a la teva autoescola (o prefectura de provincial de trànsit) un certificat mèdic que acrediti aquestes aptituds.

QUÈ HEU DE FER?

 

Només t’has d’apropar al nostre centre amb el teu carnet de conduir i DNI o passaport. Et farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

Si disposeu d’algun altre permís de conducció, heu de portar-lo.

 

Oferta reserva online: 40€

 

A tenir en compte

 • Sin cita previa.
 • Sólo necesitas traer tu DNI o pasaporte, y las gafas (si las necesitas)*
 • Sales con un provisional, válido durante 180 días, y en unos días recibes el carnet en tu domicilio.
 • Te entregamos al momento el informe médico necesario para la obtención del carnet de conducir.

LLICÈNCIA D’ARMES

 

Per obtenir o renovar qualsevol llicència d’armes, caldrà que aporteu un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements.

A tenir en compte

 • Sin cita previa.
 • Necesitas traer tu DNI.
 • Necesitarás una fotografía de carnet, que te podemos hacer nosotros o bien traer tú.
 • Nosotros nos encargamos de toda la tramitación para renovar tu carnet de conducir. Ya no es necesario que vayas a tráfico.
 • Realizamos y te entregamos en el acto el certificado de aptitudes psicofísicas obligatorio para la obtención o renovación de la licencia de armas.

Oferta reserva online: 60€

Tipus B - Pistoles i revòlvers

S’han de renovar cada 3 anys.

A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, amb l’aportació prèvia de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat.

A partir dels 70 caldrà efectuar la renovació de manera anual.

Instància

Tipus C - Armes per a vigilància i guarderia

La llicència d’armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1a, 2a.1 i 3a.2, o les armes de guerra a què fa referència l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’armes, segons el servei a prestar .

Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d’explosius i als guardes rurals.

Les llicències de tipus C tenen validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i no tenen validesa quan els seus titulars es trobin fora de servei.

La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per atorgar-los.

Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar en qualsevol moment aquest manteniment i, en cas contrari, les revocaran.

A les llicències d’armes tipus C cal actualitzar la fotografia del document cada 5 anys.

Instància

Tipus D - Armes llargues ratllades per a caça major

Tenen una validesa de 5 anys.

Les persones més grans de 60 anys necessitaran visar-la cada 2 anys i les més grans de 70 anys s’hauran de renovar amb caràcter anual.

Instància

Tipus E - Armes de tir esportiu i escopetes de caça

Vigència de 5 anys.

A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, amb l’aportació prèvia de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat.

A partir dels 70 caldrà efectuar la renovació de manera anual.

Instància

Tipus F - Armes per a ús en camps, galeries i polígons de tir

Termini de validesa de la llicència 3 anys; aquells esportistes que, llevat de casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives, perdran la llicència tipus F.

Instància

* Segons nova reglamentació, els ciutadans estrangers residents a Espanya, procedents d’algun país pertanyent a la UE, han de renovar el permís de conduir des del 19 de gener de 2015.

* Segons nova regulació de finals 2014, i en consonància amb les directrius europees, cal que totes aquelles persones amb permís de conducció comunitari i residents a Espanya, renovin el seu permís de conducció a Espanya, en els casos següents:

a) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris que hagin caducat o propers a caducar.

b) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris indefinits o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 (AM, A1, A2, A, B i BE) o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), sempre que tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos anys des del 19 de gener de 2013, o anterior.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR A LA GUÀRDIA CIVIL

VEURE MODEL

PER I TÍTOLS NÀUTICS

 

Els títols nàutics s’han de renovar cada 10 anys, excepte les persones més grans de 70 anys, que han de renovar cada 5 anys.

QUÈ HEU DE FER?

Les sol·licituds s’han de presentar a: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Oferta reserva online: 60€

 

A tenir en compte

 • Sin cita previa.
 • Necesitas traer tu DNI.
 • Necesitarás una fotografía de carnet, que te podemos hacer nosotros o bien traer tú.
 • Realizamos y te entregamos en el acto el certificado de aptitudes psicofísicas obligatorio para la obtención o renovación de tu título de patrón.

TÍTOLS D’EMBARCACIÓ ESPORTIVA A RENOVAR

Patró per a Navegació Bàsica (PNB)

Govern d’embarcacions d’esbarjo fins a 8 metres d’eslora si són de vela i fins a 7,5 metres d’eslora si són de motor, amb la potència de motor adequada a aquesta.

A més, podran governar motos nàutiques.

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PER)

Govern d’embarcacions d’esbarjo, de motor o de motor i vela, fins a 12 mts. d’eslora i potència de motor adequada, per a navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral·lela a aquesta.

Així com la navegació interinsular als arxipèlags balear i canari.

Patró de iot

Govern d’embarcacions d’esbarjo, de motor o de motor i vela, fins a 20 mts. d’eslora i potència de motor adequada, per a navegacions realitzades entre la costa i la línia de 60 milles paral·lela a aquesta.

Capità de iot

Govern d’embarcacions d’esbarjo, de motor o de motor i vela, sense cap limitació.

ALTRES LLICÈNCIES

 

Consulta les tarifes per a altres serveis relacionats.

 • Grúas
 • Oposiciones
 • Perros peligrosos
 • Seguridad privada
 • Laborales / Residencia
WhatsApp chat